انتخاب زبان

زعفران سرقلم (سرگل S2) تروند

مشخصات زعفران سرقلم (سرگل S2) تروند
مشخصات زعفران سرقلم (سرگل S2) تروند
کروسین (رنگ)

 240-260

پیکروکروسین (طعم) <80
سافرانال (عطر) 20-50
سایز 10-15 میلی متر