انتخاب زبان

زعفران پوشال p2 تروند

زعفران پوشال p2 تروند

زعفران پوشال p2 تروند
کروسین (رنگ)

 210-230

پیکروکروسین (طعم) <75
سافرانال (عطر) 20-50
سایز 25-30 میلی متر