انتخاب زبان

زعفران نگین پوشالی تروند

زعفران نگین پوشالی


زعفران نگین پوشالی تروند
کروسین (رنگ)

260-280

پیکروکروسین (طعم) <85
سافرانال (عطر) 20-50
سایز 25-30 میلی متر