انتخاب زبان

زعفران سرقلم (سرگل S1) تروند

زعفران سرقلم (سرگل S1) تروند

 




مشخصات زعفران سرقلم (سرگل S1) تروند
کروسین (رنگ)

260-280

پیکروکروسین (طعم) <85
سافرانال (عطر) 20-50
سایز 20-25 میلی متر