انتخاب زبان

زعفران (ریو E )تروند

زعفران (ریو E )تروندزعفران (ریو E )تروند
کروسین (رنگ)

 185-210

پیکروکروسین (طعم) <75
سافرانال (عطر) 20-50
سایز 30-35 میلی متر