انتخاب زبان

زعفران دختر پیچ (دسته) تروند

زعفران دختر پیچ (دسته) تروند








زعفران دختر پیچ (دسته) تروند
کروسین (رنگ)

 165-185

پیکروکروسین (طعم) <70​
سافرانال (عطر) 20-50
سایز 40-70 میلی متر